Informace z Regulačního plánu
Město Trutnov nechalo zpracovat Regulační plán Červený kopec Trutnov. Tento regulační plán mimo jiné řeší dané území z hlediska technického vybavení a z hlediska využití pozemků zástavbou čtyř typů rodinných domků.

Regulační plán dle stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí v těchto případech:
 
- odst.1a) - rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (veřejné dopravní a technické infrastruktury) :
- komunikace
- vodovody
- kanalizace ( v rámci akce Čistá Horní Úpa)
- plynovody
- veřejné osvětlení
v souladu s grafickou částí ( koordinační výkres a přílohy regulačního plánu)
 
- odst.1b) - rozhodnutí o změně využití území ploch dopravní a technické infrastruktury (§8 a §9 vyhl. č.501/2006Sb.) v souladu s grafickou částí (výkres veřejně prospěšných staveb).
- odst.1d) - rozhodnutí o dělení a scelování pozemků stávajících p.p.č. 2656/1, 2656/5, 2656/6, 2656/27, 2656/28, 2656/29, 2656/99, 2656/100, 2656/102 a 2832 v souladu s grafickou částí (regulační výkres).

Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí, ale stanoví ZÁVAZNÉ REGULATIVY pro stavby pro bydlení a občanskou vybavenost městského významu

ZÁVAZNÉ REGULATIVY (nenahrazující územní rozhodnutí pro stavby pro bydlení)
    
BI - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
(opis regulativů Územního plánu Trutnov)
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech městského typu.
Přípustné využití:
- stavby rodinných domů městského typu,
- dětská hřiště,
- plochy zeleně s městským mobiliářem.
Nepřípustné využití:
- stavby srubového typu,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmínečně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí,
- stavby a zařízení pro obchodní prodej, stravování a služby, které nesníží kvalitu
  prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí a jsou slučitelné s bydlením,
- služební byty ve stavbách a zařízeních pro obchodní prodej, stravování a služby,
- zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které je možno provozovat v rodinném domě, nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení v rodinném domě, vymezené ploše a svém okolí.
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,25,
- výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén,
- pro parkovací a odstavná stání u rodinných domů se stanovuje požadavek 1,5 stání na 1 byt, 1 stání na 4 lůžka pro ubytování, pro ostatní zařízení provozované v rodinném domě se stanovují normové požadavky na parkování a odstavná stání,
- odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) musí být na vlastním pozemku stavby,
- minimální velikost pozemku pro rodinný dům v zastavitelné ploše – 1000 m2,
- minimální velikost pozemku pro stavby pro obchodní prodej, stravování nebo pro služby – 1000 m2,
- stavby pro obchodní prodej, stravování a služby objemově nesmí převýšit hmotu
rodinných domů ve svém okolí,


„A“ – STAVBY PRO BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY STŘEDNÍ VELIKOSTI,

přízemní s přípustným využitím podkroví, přípustné podsklepení (ve vztahu na konfiguraci a sklon pozemku), střechy sedlové, hřeben kolmo k ose přilehlé komunikace (s výjimkou RD č. 141), sklon střech 40° - 43°, výška římsy do 4,50 m od úrovně 1. NP, využití pozemku do 26% (půdorysný průmět staveb ve výšce nad 1,00 m od ÚT), u pozemkových parcel plochy do 500 m2 se využití pozemku připouští do max. 30%, u pozemkových parcel plochy nad 1 000 m2 se využití pozemku připouští do max. 24%. Vybrané objekty možno i na celém půdorysu střechy ploché (RD č. 008, 015, 016, 027, 087, 088), 2 odstavné plochy – z toho min. 1 garáž samostatně stojící, sklon střech 15°-18°, či vestavěné nebo přistavěné střecha plochá nebo totožného sklonu s hlavním objektem.     

Uliční a stavební čáry jednotlivých staveb pro bydlení jsou dané výkresovou části regulačního plánu !
Stavba pro bydlení musí mít odstupy vždy min. 3,5 m od hranic společných se sousedními pozemky RD.
Pro omezení terénních úprav (navážek) se stanovuje max. výška hřebene RD do 11,00 m nad přilehlou niveletu komunikace. Maximální plocha navážek vyšších než 1,00 m nesmí přesahovat 20% zbylé nezastavěné plochy pozemku.  
Garáže na pozemcích rodinných domů samostatně stojící, či vestavěné, musí mít čelní líc fasády vždy min.2,0 m od hranice pozemků RD při komunikacích.

Oplocení ze stran ke komunikacím bude se soklovou podezdívkou a výplní o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm, branky a vjezdy na pozemky s výplní. V ul. Schwantnerově při vnějším oblouku komunikace je přípustné rovněž oplocení pletivem bez soklové podezdívky.    
Oplocení ostatní může býti též pletivo na sloupcích či v rámech o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm. Je vhodné jeho doplnění zelení či živými ploty.
 

„A1“ – STAVBY PRO BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY STŘEDNÍ VELIKOSTI, 

přízemní s přípustným využitím podkroví, přípustné podsklepení (ve vztahu na konfiguraci a sklon pozemku), střechy sedlové, hřeben alt. rovnoběžně s osou přilehlé komunikace, sklon střech 40° - 43°, výška římsy do 4,50 m od úrovně 1. NP, využití pozemku do 26 % (půdorysný průmět staveb ve výšce nad 1,00 m od ÚT), u pozemkových parcel do plochy 500 m2 se využití pozemku připouští do max. 30%, u pozemkových parcel plochy nad 1 000 m2 se využití pozemku připouští do max. 24%. 2 odstavné plochy – z toho min. 1 garáž samostatně stojící, sklon střech 15°-18°, či vestavěné nebo přistavěné střecha plochá nebo totožného sklonu s hlavním objektem. Jedná se o tzv. přechodové objekty, které mohou mít regulaci přizpůsobenu sousednímu návaznému objektu („A“ nebo „B“) v příslušné uliční nebo stavební čáře.

Uliční a stavební čáry jednotlivých staveb pro bydlení jsou dané výkresovou části regulačního plánu !
Stavba pro bydlení musí mít odstupy vždy min. 3,5 m od hranic společných se sousedními pozemky RD.
Pro omezení terénních úprav (navážek) se stanovuje max. výška hřebene RD do 11,00 m nad přilehlou niveletu komunikace. Maximální plocha navážek vyšších než 1,00 m nesmí přesahovat 20% zbylé nezastavěné plochy pozemku.
Garáže na pozemcích rodinných domů samostatně stojící, či vestavěné, musí mít čelní líc fasády vždy min.2,0 m od hranice pozemků RD při komunikacích.
Oplocení ze stran ke komunikacím bude se soklovou podezdívkou a výplní o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm, branky a vjezdy na pozemky s výplní. V ul. Schwantnerově při vnějším oblouku komunikace je přípustné rovněž oplocení pletivem bez soklové podezdívky.
Oplocení ostatní může býti též pletivo na sloupcích či v rámech o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm. Je vhodné jeho doplnění zelení či živými ploty.

„B“ – STAVBY PRO BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY INDIVIDUÁLNÍ,

členitější půdorysné schéma, přízemní s přípustným využitím podkroví, přípustné podsklepení (ve vztahu na konfiguraci a sklon pozemku), střechy sedlové a stanové, či jejich průniky, sklon střech cca 40° - 43°, na menší části půdorysu možno střechy ploché, možno i střechy ploché na celém půdorysu, výška římsy do 5,50 m od úrovně 1. NP, využití pozemku do 20% (půdorysný průmět staveb ve výšce nad 1,00 m od ÚT), u pozemkových parcel do plochy 1000 m2 se využití pozemku připouští do max. 24%. 2 odstavné plochy – z toho min. 1 garáž samostatně stojící, sklon střech 15°-18°, či vestavěné nebo přistavěné střecha plochá nebo totožného sklonu s hlavním objektem.

Jedná se vzhledem k umístění v lokalitě o významné stavby dle § 18 zák. č.360 /92 Sb. v platném znění.
Uliční a stavební čáry jednotlivých staveb pro bydlení jsou dané výkresovou části regulačního plánu !
Stavba pro bydlení musí mít odstupy vždy min. 3,5 m od hranic společných se sousedními pozemky RD.
Pro omezení terénních úprav (navážek) se stanovuje max. výška hřebene RD do 11,00 m nad přilehlou nivelitu komunikace. Maximální plocha navážek vyšších než 1,00 m nesmí přesahovat 20% zbylé nezastavěné plochy pozemku.  

Oplocení ze stran ke komunikacím bude se soklovou podezdívkou a výplní o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm, branky a vjezdy na pozemky s výplní. V ul. Schwantnerově při vnějším oblouku komunikace je přípustné rovněž oplocení pletivem bez soklové podezdívky.
Oplocení ostatní může býti též pletivo na sloupcích či v rámech o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm. Je vhodné jeho doplnění zelení či živými ploty.

„C“ – STAVBY PRO BYDLENÍ - RODINNÉ DVOJDOMY,

přízemní s přípustným využitím podkroví, přípustné podsklepení (ve vztahu na konfiguraci a sklon pozemku), střechy sedlové, hřeben souběžně s přilehlou komunikací , sklon střech cca 40° -  43°, výška římsy do 5,50 m od úrovně 1. NP, využití pozemku do 32% (půdorysný průmět staveb ve výšce nad 1,00 m od ÚT), garáže vestavěné či přistavěné střecha plochá nebo totožného sklonu s hlavním objektem.

Uliční a stavební čáry jednotlivých staveb pro bydlení jsou dané výkresovou části regulačního plánu !    
Oplocení ze stran ke komunikacím bude se soklovou podezdívkou a výplní o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm, branky a vjezdy na pozemky s výplní.
    
Oplocení ostatní může býti též pletivo na sloupcích či v rámech o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm. Je vhodné jeho doplnění zelení či živými ploty.
    
Stavba pro bydlení musí mít odstupy vždy min. 3,5 m od hranic společných se sousedními pozemky RD.

„F“ – STAVBY PRO BYDLENÍ – TERASOVÉ RODINNÉ DOMY,

dvoupodlažní vzhledem ke komunikaci na p.p.č. 2656/442 – ul. Kiesewettrovy, přípustné podsklepení (ve vztahu na konfiguraci a sklon pozemku), střechy ploché, výška atiky do 6,50 m, využití pozemku do 50 %, garáže vestavěné či skupinové na řešeném pozemku, musí mít čelní líc fasády vždy min.1,0 m od hranice pozemku RD při komunikací.

Celkový počet terasových rodinných domů není změnou č.1 RP specifikován, nesmí však překročit limit % zastavění pozemku.                
Oplocení ze stran ke komunikacím může být se soklovou podezdívkou a výplní o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm, branky a vjezdy na pozemky s výplní, případně ze strany komunikace bez oplocení.
Oplocení ostatní může býti též pletivo na sloupcích či v rámech o celkové výšce oplocení 1200 – 1800 mm. Je vhodné jeho doplnění zelení či živými ploty.

Poznámka: regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí pro stavby pro bydlení a občanskou vybavenost městského významu! Pro stanovené sklony střech hlavních objektů se připouští tolerance ± 5°.